Ενέργειες

Os.arena wiki

Αποποίηση ευθυνών

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Όλα τα κείμενα στο os.arena wiki διατίθενται δωρεάν από μεμονωμένους συνεισφέροντες σύμφωνα με τους όρους της άδειας Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0, η οποία περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Εκτός εάν άλλως ξεχωριστά αναλάβει ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα), στο μέτρο του δυνατού, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) προσφέρει το Αντικείμενο Αδειοδότησης ως έχει και όπως διατίθεται, και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με το Αντικείμενο Αδειοδότησης, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, εκ του νόμου, ή άλλες. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη-παράβασης, απουσία λανθανόντων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας, ή σχετικά με την παρουσία ή απουσία σφαλμάτων, είτε αγνώστων είτε εντοπίσιμων. Όπου αποποιήσεις των εγγυήσεων δεν επιτρέπονται εν όλω ή εν μέρει, αυτή η δήλωση αποποίησης μπορεί να μην ισχύει για Εσάς.

Στο μέτρο που είναι δυνατό, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) έναντί Σας δυνάμει οποιασδήποτε νομικής αρχής ή βάσης (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, και της αμέλειας) ή άλλως για τυχόν άμεσες, ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, τιμωρητικές, παραδειγματικές ή άλλες απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή ζημίες που προκύπτουν από την παρούσα Δημόσια Άδεια ή τη χρήση του Αντικειμένου Αδειοδότησης, ακόμη και αν ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών, εξόδων, δαπανών ή ζημιών. Σε περίπτωση που ο περιορισμός ευθύνης δεν επιτρέπεται εν όλω ή εν μέρει, ο παρών περιορισμός δεν δύναται να ισχύει για Εσάς.

Αρχεία εικόνων και λοιπά πολυμέσα ενδέχεται να συνοδεύονται από διαφορετικές άδειες χρήσης. Χρησιμοποιήστε όλο το περιεχόμενο με δική σας ευθύνη.