Ενέργειες

Os.arena wiki

Διαχειριστές

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Οι διαχειριστές είναι συντάκτες του os.arena wiki στους οποίους έχει χορηγηθεί η τεχνική δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων ειδικών ενεργειών. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποκλεισμού και απενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών, διευθύνσεων και εύρους IP από την επεξεργασία, την επεξεργασία προστατευμένων σελίδων, την προστασία και αποπροστασία σελίδων από την επεξεργασία, τη διαγραφή και την ανάκτηση σελίδων, τη μετονομασία σελίδων χωρίς περιορισμούς και τη χρήση ορισμένων άλλων εργαλείων.

Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνες ως εθελοντές. Ποτέ δεν απαιτείται να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους και δεν πρέπει ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε μια διαμάχη στην οποία συμμετείχαν.

Κατά κανόνα, οι διαχειριστές, συνήθως, αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων ορισμένων συζητήσεων, όπως είναι οι συζητήσεις διαγραφής, η κίνηση συζητήσεων και οι συζητήσεις κινήσεων-επανεξέτασης αλλά άλλοι συντάκτες ενδέχεται να κλείνουν συζητήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επί του παρόντος υπάρχουν 3 διαχειριστές στο os.arena wiki.