Ενέργειες

Unix-like

Η συλλογική βιβλιοθήκη γνώσης για το Linux στα Ελληνικά

Unix-like (γραμμένο και ως *nix) καλείται κάθε λειτουργικό σύστημα που βασίζεται με κάποιον τρόπο (τεχνικά, σχεδιαστικά, φιλοσοφικά) στο σύστημα UNIX, χωρίς απαραίτητα να συμμορφώνεται με ή να είναι πιστοποιημένο σε οποιαδήποτε έκδοση της Ενιαίας Πιστοποίησης UNIX (SUS). Μια εφαρμογή τύπου Unix συμπεριφέρεται όπως και η αντίστοιχη εντολή ή κέλυφος UNIX. Δεν υπάρχει κανένα πρότυπο για τον ορισμό του όρου και είναι δυνατή η διαφορά απόψεων ως προς τον βαθμό στον οποίο ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ή εφαρμογή είναι «Unix-like».

Τα Unix-like λειτουργικά συστήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: εκείνα που έχουν απευθείας σχέση και μοιράζονται κάποιο ποσοστό πηγαίου κώδικα με το αρχικό UNIX, όπως τα AIX, HP-UX και Solaris, και στους κλώνους, όπως τα Linux, MINIX, QNX και Cygwin, που έχουν παρεμφερείς λειτουργίες και συμπεριφορά αλλά δεν περιέχουν πηγαίο κώδικα από το UNIX.

Ιστορία

Τα Unix-like λειτουργικά συστήματα πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '70 και ήταν, κυρίως, ιδιοταγείς εμπορικές εκδοχές για επιχειρήσεις. Υπήρχαν όμως ασυμβατότητες μεταξύ τους, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία προτύπων όπως το POSIX. Μερικά χρόνια αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους αρκετά ελεύθερα και χαμηλού κόστους υποκατάστατα του UNIX, όπως είναι το 4.4BSD και το Linux, κάποια από τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μεταγενέστερα ιδιοταγή συστήματα, όπως το macOS.

Ορισμός

Η ονομασία «UNIX» (πάντα με κεφαλαία) αποτελεί εμπορικό σήμα που έχει κατοχυρωθεί από το The Open Group και λειτουργεί ως σήμα πιστοποίησης αποκλειστικά για τα λειτουργικά συστήματα που φέρουν την Ενιαία Πιστοποίηση UNIX. Έτσι, ένα σύστημα μπορεί να είναι Unix αλλά όχι απαραίτητα και UNIX. Η εταιρεία θεωρεί τον όρο «Unix-like» κακή χρήση του σήματός της.

Το «Unix-like» προέκυψε για να περιγράψει λειτουργικά συστήματα που προσομοιάζουν στο UNIX αλλά διακρίνονται από αυτό, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και να αποφεύγεται η παραβίαση των δικαιωμάτων επί του εμπορικού σήματος.